Podmienky ochrany osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov

 1. Všeobecné a úvodné informácie
 2. Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete sú spracúvané v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov „GDPR“) ďalej len „nariadenie GDPR“ a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25. mája 2018 ďalej len „Zákon“. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov Vám podľa Nariadenia GDPR poskytujeme tieto informácie:

 

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Sedooz s.r.o., so sídlom: Karpatské námestie 10, 83106 Bratislava, IČO: 46359338, DIČ: 2023345148, IČ DPH: SK2023345148, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 75896/B (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontaktovať nás môžete :

písomne na adrese sídla spoločnosti: Sedooz s.r.o., so sídlom: Karpatské námestie 10, 83106 Bratislava

e- mailom na: sedooz@sedooz.sk

telefonicky na čísle: +421 904 530 656

kontaktná osoba: Mgr. Peter Ďurák.

 

 1. Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov
 2. Poskytnutie Vašich osobných údajov je vždy dobrovoľné, v niektorých prípadoch však bez ich poskytnutia nevieme s Vami uzatvoriť zmluvu, poskytnúť Vám službu, či reagovať na Váš podnet alebo sťažnosť. Osobné údaje, ktoré možno spracúvať len s Vašim súhlasom, spracúvame len v prípade, ak nám ho udelíte v súlade s platnou legislatívou, pričom máte právo takýto súhlas kedykoľvek odvolať na kontaktoch uvedených vyššie v bode 2. tejto Informácie o spracúvaní osobných údajov. Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame minimalizujeme do miery kvality naplnenia kvality našich služieb , plnenie zákonných povinností a ochranu našich oprávnených záujmov.
 3. Dbáme o bezpečnosť Vašich údajov, pričom sme implementovali rôzne bezpečnostné systémy na ich ochranu. Neustále vylepšujeme technológie a s nimi aj tieto bezpečnostné systémy, najmä využívame kontrolu prítomných vírusov, antivírové programy a podobne. Osoby- zamestnanci či sprostredkovatelia, ktorí prichádzajú do kontaktu s vašimi údajmi sú poučení o povinnosti zachovávať mlčanlivosť a dodržiavať platné právne predpisy vzťahujúce sa na ochranu osobných údajov. Zabezpečenie Vašich osobných údajov pred ich sprístupnením neoprávneným osobám máme funkčne technicky zabezpečené.
 4. Uzavretie kúpnej zmluvy a splnenie záväzkov z kúpnej zmluvy

Spracúvame o Vás osobné údaje, pričom kategórie spracúvaných osobných údajov tvoria tieto osobné údaje dotknutej osoby v postavení kupujúceho: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, e-mail, telefónne číslo a pri platbe kartou aj osobné údaje kupujúceho nevyhnutné na uskutočnenie platby cez internet.  Poskytnutie týchto údajov vyžadujeme kvôli tomu, aby sme mohli s Vami uzatvoriť zmluvu/zákaznícky vzťah. Účelom spracúvania osobných údajov je teda uzavretie kúpnej zmluvy a splnenie záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (akými sú najmä uskutočnenie platby, dodanie tovaru, povinnosti súvisiace s reklamáciou tovaru).

 1. Vyššie uvedené spracúvanie osobných údajov právne vychádza z čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, účelom spracúvania osobných údajov je uzavretie kúpnej zmluvy a splnenie záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (akými sú najmä uskutočnenie platby, dodanie tovaru, povinnosti súvisiace s reklamáciou tovaru a podobne).
 2. Vytvorenie a prevádzkovanie užívateľského konta na webovom sídle

S Vašim súhlasom budeme Vaše osobné údaje meno, priezvisko, e- mailová adresa a heslo spracúvať na účel, aby sme mohli vytvoriť a prevádzkovať na základe Vami zadaných údajov Vaše užívateľské konto na našom webovom sídle.

 1. Vyššie uvedené spracúvanie osobných údajov (bod 6.) právne vychádza z čl. 6 ods. 1 písm.a) Nariadenia GDPR bude teda vykonávané na základe Vášho výslovného súhlasu o udelenie ktorého Vás požiadame. Poskytnutie Vášho súhlasu je dobrovoľné a máte právo takýto súhlas kedykoľvek odvolať na kontaktoch uvedených vyššie v bode 2. tejto Informácie o spracúvaní osobných údajov.
 2. Zasielanie marketingových ponúk

S Vašim súhlasom budeme Vaše osobné údaje meno, priezvisko, e- mailová adresa spracúvať na účel, aby sme Vám mohli na Vami poskytnuté údaje posielať obchodné oznámenia- newsletter, nakoľko predpokladáme, že tým, že nám poskytnete tieto údaje v príslušnej časti nášho webového sídla, Vás zaujímajú naše novinky či obdobné oznámenia.

 1. Vyššie uvedené spracúvanie osobných údajov (bod 6.) právne vychádza z čl. 6 ods. 1 písm.a) Nariadenia GDPR bude teda vykonávané na základe Vášho výslovného súhlasu o udelenie ktorého Vás požiadame. Poskytnutie Vášho súhlasu je dobrovoľné a máte právo takýto súhlas kedykoľvek odvolať na kontaktoch uvedených vyššie v bode 2. tejto Informácie o spracúvaní osobných údajov.
 2. Spracúvanie Vašich osobných údajov pri využívaní našich webových stránok

Vaša návšteva našich webových stránok a využívanie našich online služieb môže byť zaznamenaná. Prevádzkovateľ môže zákonne používať súbory cookies za účelom merania návštevnosti webového sídla či prispôsobenia zobrazenia webových stránok. Zaznamenávajú sa údaje ako anonymizovaná IP adresa vášho koncového zariadenia, dátum a čas, trvanie návštevy, typ prehliadača a operačný systém Vášho koncového zariadenia. Sledujeme postup ako vyhľadávate na našich webových stránkach a aký tovar si prezeráte. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladáme so zvýšenou starostlivosťou. Toto spracúvanie je vykonávané na účel bezpečnosti údajov a optimalizácie a zlepšovania našich online služieb. Takéto spracúvanie osobných údajov právne vychádza z čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR nakoľko chceme chrániť naše webové sídlo a zlepšovať nami poskytované služby.

 

 1. Na našich stránkach používame tzv. súbory cookies preto, aby bola Vaša návšteva našich stránok pre Vás zaujímavejšia a taktiež aby bolo možné využitie určitých funkcií. Cookies sú krátke textové súbory, ktoré sa uchovávajú na Vašom koncovom zariadení. Môže ísť o tzv. dočasné cookies, ktoré slúžia napr. po prihlásení sa ku službe na identifikáciu používateľa po dobu prihlásenia. Bez týchto cookies niektoré naše služby nemusia vôbec fungovať, alebo môže byť ich funkčnosť obmedzená. Dočasné cookies sa pri zavretí Vášho prehliadača automaticky vymažú. Ďalším typom sú tzv. permanentné cookies, ktoré  zostávajú uchované vo Vašom  prehliadači aj po vypnutí počítača. V týchto cookies sa nachádzajú nastavenia používateľa a slúžia teda na zvýšenie jeho komfortu pri využívaní našich služieb, prípadne slúžia na štatistické alebo reklamné účely.
 2. Cookies môžete prijať alebo odmietnuť a to vrátane tých, ktoré sa používajú na sledovanie webových stránok uskutočnením výberu vhodných nastavení pre váš prehliadač. Môžete nastaviť prehliadač, aby vás upozornil, keď dostanete nový súbor cookie, alebo ich úplne zablokovať.

Viac informácii o tom, ako je možné spravovať cookies policy jednotlivými najviac používanými prehliadačmi sa dozviete:

Google Chrome

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/sk-sk/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Microsoft Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera

https://help.opera.com/cs/latest/

Apple Safari

https://support.apple.com/en-gb/safari

 

Zároveň Vás informujeme, že zmenou nastavenia webového prehliadača môžete  aj po udelení tohto súhlasu kedykoľvek používanie cookies súborov jednoducho zakázať (vrátane cookies tretích strán). V prípade zákazu používania cookies v prehliadači však môže nastať situácia, že niektoré časti stránok nemusia správne fungovať.
Cookies používame, aby sme mohli Vám ako užívateľom prispôsobiť obsah. Zároveň slúžia k analýzam a štatistickému vyhodnocovaniu používania služieb a obsahu.

Súbory cookies rozdeľujeme na nutné, preferenčné, analytické a marketingové súbormi. Nutné  a preferenčné súbory cookies zabezpečujú riadne fungovanie našich webových stránok na webovom sídle. Odmietnutie preferenčných súborov cookies môže zmeniť Vaše používanie našich webových stránok a určité služby na našich webových stránkach teda nebudú použiteľné. Informácie o analytických a marketingových súboroch cookies sú opísané nižšie.

Za podmienok uvedených na našich webových stránkach udeľujete súhlas na spracúvanie údajov prostredníctvom týchto súborov cookies. Toto spracúvanie vychádza právne z čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 • Adobe Analytics

Využívame Adobe Analytics, ktorá služba využíva „cookies“, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webových stránok. Používanie súborov cookies môžete odmietnuť tým, že na svojom prehliadači zvolíte príslušné nastavenia. V prípade, že tak urobíte, môže sa stať, že nebudete môcť využívať plnú funkčnosť týchto webových stránok. O možnostiach spravovania môžete zistiť viac na http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

 • Google Analytics

Používame Google Analytics, ktorá je službou webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Google Inc.. Google Analytics používa súbory cookies. Spoločnosti Google nemusíte umožniť, aby zhromažďovala údaje vytvárané týmito súbormi cookies týkajúce sa vášho využívania webových stránok aj v tom, aby spoločnosť Google tieto údaje nespracúvala, a to tým, že si stiahnete a nainštalujete plugin prehliadača dostupného na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en . Viac informácií o spracúvaní dát v službe Google Analytics sa nájdete na linku  https://support.google.com/analytics/answer/6004245

 • Google Ads

Google Ads sa používa na zobrazovanie stránok z našich webových stránok na Google v sekcii reklamného priestoru. V prípade, že naše webové stránky navštívite prostredníctvom reklamy Google, Google Ads nastaví vo vašom koncovom zariadení konverzný súbor cookies, naša spoločnosť a Google vidíme, že niekto na reklamu klikol a bol presmerovaný na našu stránku. Môžete taktiež odmietnuť vloženie súboru cookies, napríklad použitím nastavenia prehliadača, ktoré deaktivuje automatické vkladanie súborov cookies, alebo tým, že svoj prehliadač nastavíte tak, aby blokoval súbory cookies z domény „googleadservices.com“. Naše webové stránky využívajú taktiež remarketing . Informácie o tom ako Google využíva remarketingové dáta, nájdete na:https://support.google.com/google-ads/answer/7664943?hl=cs&ref_topic=3122875 resp. https://support.google.com/google-ads/answer/2476688.

 • AdForm

Využívame službu AdForm, ktorá používa súbory cookie na personalizáciu reklamných oznámení. Viac informácií o spracúvaní údajov službou AdForm nájdete na:

https://site.adform.com/privacy-center/gdpr-product-updates/

 • Sociálne siete

V rámci našej prezentácie na internete využívame Facebook a Instagram , pričom pomocou ich služieb a súboru cookies môžeme vidieť konanie návštevníkov týchto sietí  ktorí videli, klikli na náš reklamný pútač, či ktorý použitím pluginu vieme my alebo prevádzkovateľ sociálnej siete priradiť danú návštevu k vášmu účtu na príslušnej sociálnej sieti.

Informácie o tom, ako Facebook spracúva údaje môžete nájsť na https://www.facebook.com/about/privacy/

Informácie o tom, ako Instagram nakladá s údajmi môžete nájsť na https://help.instagram.com/155833707900388

 

Dobrovoľnosť/povinnosť poskytnutia osobných údajov, doba ich uchovania

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné. Nemáte povinnosť svoje osobné údaje prevádzkovateľovi poskytnúť a ich poskytnutie nie je ani povinné na splnenie zákonnej či zmluvnej požiadavky alebo požiadavky nutnej na uzavretie zmluvy a to s výnimkou prípadov, keď využívate náš eshop  – vtedy je poskytnutie niektorých údajov uvedených v tomto dokumente nutné pre plnenie zmluvy. Ak nám svoje osobné údaje neposkytnete, nebude to pre vás mať za následok akékoľvek dôsledky, okrem toho, že nebudete môcť využívať niektoré naše služby. Osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi prostredníctvom našich webových stránok budú uchovávané iba dovtedy, kým nebude splnený účel, na ktorý boli spracúvané a v nevyhnutnom  rozsahu, po dobu po ktorú je nutné dodržiavať lehoty uchovávania podľa platných právnych predpisov vrátane daňového práva, môže byť lehota uchovávania pre určité údaje až 10 rokov. Iné trvanie doby  uchovávania môže taktiež nastať v dôsledku oprávneného záujmu prevádzkovateľa(napr. na zaistenie bezpečnosti údajov, na zabránenie zneužitiu alebo na stíhanie páchateľov trestnej činnosti). Údaje, ktoré musíme uchovávať v dôsledku právnych, zákonných či zmluvných povinností na uchovávanie, budú blokované.

 

 1. Sprostredkovatelia/ príjemcovia osobných údajov

Na dosahovanie účelov vyššie využívame zmluvných partnerov, ktorí sú buď sprostredkovatelia, alebo príjemcovia osobných údajov, ide najmä o

Prepravné spoločnosti

Poskytovateľov IT služieb

Účtovných poradcov

Poskytovateľov služieb platobnej brány

Zároveň v zmysle vyššie uvedeného môže ísť o spoločnosti:

Facebook Inc., 1601  Kalifornia Ave, Palo Alto, Kalifornia 94304, USA

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornia 94043, USA

Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA

Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24,

Ireland

Adform A/S, Wildersgade 10B, 1. sal. 1408 Copenhagen, Denmark

 

Prostredníctvom príslušných zmluvných ustanovení a záruk zaisťujeme, že vyššie uvedený poskytovatelia služieb spracúvajú osobné údaje v súlade s európskymi právnymi predpismi o ochrane údajov, aby sme zaručili vysokú úroveň ochrany údajov, a to aj vtedy, ak sú osobné údaje odovzdávame do krajiny mimo priestoru EÚ. Iný prenos osobných údajov iným príjemcom sa nevykonáva, s výnimkou prípadov, keď sme povinní urobiť tak zo zákona.

 

 1. Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na účely uvedené vyššie resp. priebehu všetkých nadchádzajúcich obchodných transakcií, alebo na základe Vašich následných žiadostí, sťažností, reklamácií alebo iných požiadaviek, budú spracúvané iba na nevyhnutný čas, štandardne až na 3 roky, resp. v nevyhnutných prípadoch až 10 rokov (maximálna dĺžka vyžadovaná právnymi predpismi napr. na daňové a účtovné účely, ak boli údaje poskytnuté v súvislosti s nákupom tovaru alebo služieb) od okamihu rozhodujúceho pre plynutie danej lehoty na ich uchovanie;  rozhodujúcim okamihom môže byť napr. uplatnenie reklamácie alebo iného právneho nároku, objednávka tovaru, iný úkon, pri ktorom je nutné spracúvať osobné údaje. Uchovávanie osobných údajov na účely zákonných povinností vychádza z čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. c) Nariadenia GDPR. Ak je spracúvanie osobných údajov podmienené Vaším súhlasom, budeme spracúvanie vykonávať na čas, na ktorý bol súhlas udelený, resp. na čas, kým bude takýto súhlas odvolaný.

 1. Prenos osobných údajov

Ak odovzdávame osobné údaje svojich zákazníkov na spracovanie do tretej krajiny (mimo Európsky hospodársky priestor, ktorého súčasťou sú aj štáty stojace mimo Európsku úniu - Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) alebo medzinárodnej organizácii, činíme tak len za predpokladu, že táto tretia krajina alebo medzinárodná organizácia zaisťuje zodpovedajúcu úroveň ochrany alebo pokiaľ príjemca osobných údajov poskytol vhodné záruky ich ochrany a v cieľovej krajine sú k dispozícii vymáhateľné práva subjektu údajov a účinná právna ochrana subjektov údajov.

Európska komisia doteraz uznala zodpovedajúcu úroveň ochrany v nasledujúcich krajinách: Andorra, Argentína, Kanada (obchodné organizácie), Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, ostrov Man, Jersey, Nový Zéland, Švajčiarsko, Uruguaj a USA (obmedzené na rámec Privacy Shield.

 1. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže náš internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

 

III. Vaše práva

 1. Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spracúvame máte možnosť kedykoľvek sa obrátiť na kontaktné údaje uvedené vyššie v bode 2. tejto Informácie o spracúvaní osobných údajov pokiaľ chcete uplatniť svoje práva, týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ktoré sú nasledovné:
 • právo dostať informácie o spracúvaní údajov a kópiu spracúvaných údajov (právo na prístup, čl. 15 GDPR),
 • právo požadovať opravu nepresných údajov alebo doplnenie neúplných údajov (právo na opravu, čl. 16 nariadenia GDPR);
 • právo požadovať výmaz osobných údajov a, pokiaľ boli osobné údaje zverejnené, informovanie ostatných prevádzkovateľov o žiadosti o výmaz (právo na výmaz, čl. 17 nariadenia GDPR);
 • právo požadovať obmedzenie spracúvania údajov (právo na obmedzenie spracúvania, čl. 18 GDPR);
 • právo získať osobné údaje týkajúce sa subjektu údajov, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo požiadať o odovzdanie týchto údajov inému správcovi (právo na prenosnosť údajov, čl. 20 GDPR);
 • právo vzniesť námietku proti spracúvaniu údajov s cieľom zastaviť ho (právo namietať, čl. 21 GDPR);
 • právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať s cieľom zastaviť spracovanie údajov, ktoré vychádza z Vášho súhlasu. odvolanie súhlasu sa nedotkne zákonnosti spracovania na základe súhlasu udeleného pred takýmto odvolaním (právo odvolať súhlas, čl. 7 GDPR).
 • právo sa obrátiť so sťažnosťou na spracúvanie Vašich osobných údajov na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov s nasledujúcimi kontaktmi:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika

IČO: 36064220

email: statny.dozor@pdp.gov.sk

(právo podať sťažnosť dozornému orgánu, čl. 77 nariadenia GDPR).