Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Sedooz s.r.o. pre zmluvy uzavreté na diaľku prostredníctvom webového sídla spoločnosti Sedooz s.r.o. 

 

I. Úvodné ustanovenia

(1) Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzavretých na diaľku medzi spoločnosťou Sedooz s.r.o. ako predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom využitia webového sídla spoločnosti Sedooz s. r. o., ako aj elektronickej pošty, alebo telefónu.

(2) Predávajúcim je spoločnosť Sedooz s.r.o. s týmito identifikačnými údajmi:

obchodné meno: Sedooz s.r.o., 

sídlo: Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava 

IČO: 46359338 

DIČ: 2023345148 

IČ DPH: SK2023345148 

zápis v Obchodnom registri: Mestský súd Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 75896/B 

 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.

Číslo účtu: 5148363134/0900

IBAN: SK67 0900 0000 0051 4836 3134

SWIFT/BIC: GIBASKBX

 

web adresa: www.sedooz.sk

e-mailová adresa: sedooz@sedooz.sk

telefónne číslo: +421 904 530 656

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104

(3) Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

(4) Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzavieraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

(5) Podnikateľom sa rozumie 

a) osoba zapísaná v obchodnom registri ,

b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

c) osoba ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov 

d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. 

6) Ak kupujúci uvedie v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), rozumie sa tým že ide o podnikateľa. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom sa primerane vzťahujú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a to v rozsahu práv a povinností, ktoré prináležia kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, pokiaľ výslovne z obsahu týchto všeobecných obchodných podmienok nevyplýva inak.

7) Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje a prehlasuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a že s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami súhlasí v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že súhlas kupujúceho podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na žiadne dojednania, ktoré by obmedzovali alebo mohli obmedziť práva kupujúceho v postavení spotrebiteľa. Z dôvodu zachovania právnej istoty platí, že kupujúcemu potom čo odošle objednávku (a vysloví súhlas so znením všeobecných obchodných podmienok) bude kópia všeobecných obchodných podmienok odoslaná kupujúcemu ako príloha potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu kupujúceho. 

8) Webovým sídlom sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie web stránka predávajúceho pod označením domény www.sedooz.sk

 

II. Predzmluvné informácie

(1) Pred uzavretím kúpnej zmluvy na diaľku a pred tým, ako kupujúci odošle objednávku, mu predávajúci týmto jasne a zrozumiteľne a spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie oznamuje tieto informácie:

a) hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe, a to na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho pri každom jednotlivom tovare a službe, 

b) obchodné meno a sídlo predávajúceho, a to na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho a v rámci bodu 2 týchto obchodných podmienok umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho, 

c) telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má, a to na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho a v rámci bodu 2 týchto obchodných podmienok umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

d) adresu predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, ak sa táto adresa líši od adresy uvedenej v písmene b), a to na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho a v reklamačnom poriadku umiestnenom na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho tvoriaceho neoddeliteľnú prílohu týchto Všeobecných obchodných podmienok,

e) celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky, a to na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

f) cena za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy, je v bežnej výške a závisí od tarify telekomunikačných/elektronických komunikačných služieb, ktoré kupujúci využíva, 

g) platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúcich, a to v týchto obchodných podmienkach umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho a v reklamačnom poriadku umiestnenom na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

h) informáciu o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy, a to v týchto obchodných podmienkach umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho; predávajúci zároveň poskytuje pre prípad odstúpenia od zmluvy kupujúcemu online formulár na odstúpenie od zmluvy umiestnený na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

i) informáciu o tom, že ak kupujúci odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) okrem prípadu, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, a to v týchto obchodných podmienkach umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho, pre vylúčenie pochybností platí, že predávajúci prostredníctvom obchodných podmienok nevyslovil súhlas so znášaním nákladov kupujúceho pri vrátení tovaru predávajúcemu podľa ust. § 10 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Uvedený súhlas však môže byť zo strany predávajúceho a na základe jeho vlastného rozhodnutia kupujúcemu poskytnutý, vždy však v písomnej forme,

j) informáciu o prípadnej povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, a to v týchto obchodných podmienkach umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho, 

k) informáciu o tom, v ktorých prípadoch kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy, a to v týchto obchodných podmienkach umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

l) poučenie o právach kupujúceho vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka pre kupujúceho ktorý je spotrebiteľom a zodpovednosti za vady tovaru podľa ust. § 422 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka pre kupujúceho, ktorý je podnikateľom, a to v reklamačnom poriadku umiestnenom na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho, 

m) informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcim po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje, a to v týchto obchodných podmienkach umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho a v reklamačnom poriadku umiestnenom na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

n) informáciu o existencii príslušných kódexoch správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať a o spôsobe akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie, a to pre prípady pristúpenia predávajúceho ku kódexu správania na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

o) predávajúci vzhľadom na charakter ponúkaného tovaru neuzatvára s kupujúcimi zmluvy s určením času trvania (na dobu určitú alebo na dobu určitú) a z tohto dôvodu nemá informačnú povinnosť podľa ust. § 3 ods. 1 písm. o) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku,

p) informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre kupujúceho taký záväzok, a to na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

q) informáciu o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre kupujúceho taký záväzok, a to v týchto obchodných podmienkach umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

p) informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho, a zároveň na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže kupujúci podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu,

q) informáciu o jednotlivých úkonoch a postupoch potrebných na uzavretie kúpnej zmluvy, a to v týchto obchodných podmienkach umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

r) informáciu o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predávajúceho a kupujúcemu bude dostupná na základe písomnej žiadosti, a to v týchto obchodných podmienkach umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

s) informáciu o tom, že jazykom ponúkaným na uzavretie kúpnej zmluvy je slovenský jazyk, a to v týchto obchodných podmienkach umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

t) predávajúci vzhľadom na charakter ponúkaného tovaru nemá informačné povinnosti týkajúcu sa elektronického obsahu a kompatibility elektronickej kompatibility s hardvérom a softvérom podľa ust. § 3 ods. 1 písm. r) a s) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, 

 

III. Uzavretie kúpnej zmluvy

(1) Umiestnenie tovaru na webovom sídle predávajúceho sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, pričom takýto návrh vždy obsahuje doplňujúce informácie o ponúkanom tovare , t. j. obchodnú komunikáciu obsahujúcu opis základných znakov výrobku, cenu a ďalšie podstatné informácie, akými sú najmä hlavné vlastnosti výrobku, informácie týkajúce sa nákladov na dopravu a termínu dodania tovaru, spôsob platby, podmienky dodania, podmienky vybavovania reklamácie, právo na odstúpenie od zmluvy. 

(2)Kúpna zmluva ohľadne ponúkaného tovaru vznikne vykonaním objednávky tovaru zo strany kupujúceho. Akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy ohľadne tovaru umiestneného na webovom sídle predávajúceho zo strany kupujúceho je objednávka kupujúceho, predmetom ktorej je dodanie tovaru zverejneného na webovom sídle predávajúceho za kúpnu cenu zverejnenú na webovom sídle predávajúceho, pričom objednávka kupujúceho je zaslaná predávajúcemu vo forme vyplneného objednávkového formulára z webového sídla predávajúceho prostredníctvom tlačidla „objednávka s povinnosťou platby“ (tzv. vloženie do košíka), objednávka zaslaná e-mailom alebo objednávka zadaná telefonicky. Objednávka musí obsahovať aspoň: 

a) meno, priezvisko a bydlisko kupujúceho, 

b) adresu dodania na území Slovenskej republiky,

c) telefónne číslo kupujúceho a jeho e-mailovú adresu,

d) identifikáciu objednávaného tovaru, jeho množstvo a cenu..

(3) Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s kúpnou cenou objednávaného tovaru. Kúpna cena objednávaného tovaru je konečná tzn. vrátane zákonnej sadzby DPH a všetkých ďalších daní alebo poplatkov. Kúpna cena zahŕňa aj náklady súvisiace s dodaním tovaru v rámci územia Slovenskej republiky, najmä prepravné a balné s výnimkou prípadov výslovne uvedených v Obchodnej komunikácii podľa čl. III bod 1 týchto obchodných podmienok. Kupujúci taktiež pred zadaním objednávky prostredníctvom tlačidla „objednávka s povinnosťou platby „ má povinnosť sa oboznámiť so znením týchto obchodných podmienok, čo potvrdí prostredníctvom príslušného tlačidla. 

(4) Kupujúcemu po odoslaní objednávky z webového sídla predávajúceho bude doručené na e-mailovú adresu zadanú v objednávke automaticky vykonávané oznámenie o doručení objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len: „potvrdenie o doručení objednávky“) Potvrdenie o doručení objednávky nemá žiaden vplyv na uzavretie kúpnej zmluvy. Ustanovenie tohto odseku sa neuplatní v prípade telefonickej objednávky.

(5) Súčasťou potvrdenia o doručení objednávky je aj predfaktúra vystavená predávajúcim pre prípady ak platba za tovar nebude vykonaná spôsobom „on line“. . Potvrdenie objednávky e-mailom obsahuje v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku predzmluvné informácie uvedené v článku II. týchto obchodných podmienok na trvanlivom nosiči. Uvedená povinnosť predávajúceho podľa predchádzajúcej vety bude v každom prípade splnená odoslaním znenia týchto obchodných podmienok a reklamačného poriadku na e-mailovú adresu kupujúceho ako súčasti potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho podľa tohto bodu obchodných podmienok. 

(6). Potvrdenie objednávky podľa bodu 4 tohto článku obchodných podmienok je splnením povinnosti predávajúceho vyplývajúcej z ust. § 6 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku s čím kupujúci súhlasí. 

(7) Kupujúci berie na vedomie, že kúpna zmluva bez ohľadu na vyššie uvedené skutočnosti nevznikne v prípadoch ak kupujúci objedná tovar za kúpnu cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému webového sídla predávajúceho alebo v dôsledku neoprávneného zásahu tretej osoby do informačného systému webového sídla predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje pre prípady podľa tohto bodu obchodných podmienok o takejto skutočnosti informovať kupujúceho s návrhom alternatívneho riešenia objednávky kupujúceho. 

(8) Predávajúci si taktiež vyhradzuje právo pozastaviť plnenie z uzavretej kúpnej zmluvy pre prípady ak sa zistí, že došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty alebo z dôvodu akéhokoľvek zásahu alebo ako následok účinku rozhodnutí príslušného súdneho alebo správneho orgánu. O takomto postupe predávajúci bude kupujúceho informovať bez zbytočného odkladu po zistení skutočností na pozastavenie plnenia. Pozastavenie plnenia z uzavretej kúpnej zmluvy podľa tohto bodu je výkonom práva predávajúceho a z tohto dôvodu nemôže byť považované za porušenie zmluvných alebo zákonných povinností predávajúceho. 

(9) Kúpna zmluva sa uzatvára podľa príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky. Ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa pre zmluvy uzavreté na diaľku prostredníctvom webového sídla spoločnosti Sedooz s. r. o. nepoužijú. Predávajúci prehlasuje, že prevádzkou podnikateľskej činnosti zabezpečovanou prostredníctvom webového sídla spoločnosti Sedooz s. r. o. nesmeruje podnikateľská činnosť predávajúceho do iných členských štátov Európskej únie a z tohto dôvodu je pri prevádzke webového sídla využívaný výlučne slovenský jazyk a zákonná mena €.

 

IV. Kúpna cena a platobné podmienky

(1) Z kúpnej zmluvy vzniká kupujúcemu povinnosť zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu, tak ako to je uvedené v potvrdení objednávky. Predávajúci si uplatňuje výhradu vlastníckeho práva k dodávanému tovaru a z tohto dôvodu sa kupujúci môže stať vlastníkom veci až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

(2) Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť jedným z nasledujúcich spôsobov: 

a) bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho pred dodaním tovaru,

b) platobnou kartou on-line cez internetové rozhranie banky pred dodaním tovaru,

(3) Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru najneskôr v lehote uvedenej na predfaktúre predávajúceho, ktorá tvorí prílohu potvrdenia objednávky podľa čl. III bod 5 týchto obchodných podmienok. V prípade ak kúpna cena nebude v lehote splatnosti kupujúcim uhradená, predávajúci je oprávnený z dôvodu omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny od príslušnej kúpnej zmluvy odstúpiť. Kupujúci berie na vedomie, že úhrada kúpnej ceny je podmienkou zadania objednaného tovaru do výroby.

(4) Po vykonaní úhrady kúpnej ceny bude kupujúcemu prostredníctvom e-mailu doručené potvrdenie o úhrade kúpnej ceny.

(5) Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu ponúkaného tovaru na webovom sídle. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu už objednaného tovaru.

 

V. Dodacie podmienky a preprava

(1) Z uzavretej kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu povinnosť predmet kúpy odovzdať kupujúcemu najneskôr v lehote 5 týždňov (všeobecná dodacia lehota predávajúceho) od vykonania úhrady kúpnej ceny za tovar zo strany kupujúceho. Predávajúci si vyhradil, že dodanie tovaru uskutočňuje len v rámci Slovenskej republiky. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú aj na prípadné objednávky vykonané zo zahraničia. V takomto prípade si však dodanie na vlastné náklady zabezpečuje kupujúci a povinnosť predávajúceho dodať kupujúcemu tovar bude splnená odovzdaním tovaru na území Slovenskej republiky prepravcovi , ktorého na vlastné náklady kupujúci zabezpečí a vhodným spôsobom oznámi predávajúcemu. Z uvedeného dôvodu sa za miesto dodania tovaru v takomto prípade považuje vždy územie Slovenskej republiky. 

(2) Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný odovzdať predmet kúpy kupujúcemu spôsobom dohodnutým v potvrdenej objednávke, najneskôr v lehote 5 týždňov odo dňa uhradenia kúpnej ceny tovaru, pričom o odoslaní tovaru predávajúci informuje kupujúceho e-mailom. Ak predávajúci svoj záväzok nesplní a nedodá predmet kúpy ani v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej mu kupujúcim, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť. V takom prípade je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu bezodkladne všetky plnenia prijaté na základe zmluvy. Za primeranú dodatočnú lehotu budú predávajúci a kupujúci akceptovať lehotu v trvaní 15 dní. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru, ktorá bola dohodnutá v kúpnej zmluve.

(3) Kupujúci si môže zvoliť jeden z týchto spôsobov doručenia predmetu kúpy:

odoslanie predmetu kúpy predávajúcim prostredníctvom prepravcu na miesto splnenia/určenia určené kupujúcim. Predávajúci, pre prípady objednávok tovaru alebo tovarov, ktorých výsledná kúpna cena presiahne sumu 300  € (vrátane DPH), poskytne kupujúcemu prepravu tovaru na svoje výlučné náklady a kupujúcemu v takýchto prípadoch nebudú účtované žiadne poplatky v súvislosti s dodaním tovaru.  

(4) V prípade osobného prevzatia tovaru kupujúcim predávajúci splní svoju povinnosť odovzdať predmet kúpy tak, že umožní kupujúcemu s tovarom nakladať na ním zvolenom odbernom mieste Pickup prepravcu DPD. Osobné prevzatie je považované za najlacnejší bežný spôsob doručenia predmetu kúpy.

(5) Ak má predávajúci predmet kúpy odoslať na miesto splnenia alebo určenia, platí, že k odovzdaniu došlo odovzdaním predmetu kúpy zo strany prepravcu kupujúcemu. 

(6) Ak predávajúci splnil svoju povinnosť odovzdať predmet kúpy, kupujúci je povinný riadne odovzdaný predmet kúpy prevziať a prevzatie potvrdiť svojim podpisom na preberacom protokole na tento účel, predložený kupujúcemu zo strany prepravcu. Prevzatie predmetu kúpy je kupujúci oprávnený odmietnuť len v tom prípadne , ak je obal vážne poškodený alebo tovar nie je úplný. V prípade neprevzatia tovaru z dôvodu poškodenia alebo neúplnosti je kupujúci povinný o tomto bezodkladne informovať predávajúceho e – mailom na adresu: sedooz@sedooz.sk, alebo telefonicky na t. č.: +421 904 530 656 , a uvedené skutočnosti a dôvod odmietnutia prevzatia tovaru sa uvedú v príslušnom protokole o odmietnutí prevzatia tovaru, ktorý na tento účel spíšu kupujúci a prepravca. 

(8) Predávajúci najneskôr spolu s dodaním tovaru doručí kupujúcemu v písomnej alebo elektronickej podobe doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru (návod v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list) a potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči obsahujúce predzmluvné informácie podľa článku II. týchto obchodných podmienok.

(9) Ak nie je dohodnuté ako má byť tovar zabalený, predávajúci zabalí tovar podľa obvyklých zvyklostí pre daný typ dodávky tovaru. Podmienkou zabalenia tovaru je dostatočný spôsob zabezpečujúci uchovanie a ochranu dodaného tovaru.

(10) Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť pri prevzatí tovaru, potom čo mu bolo zo strany predávajúceho alebo zmluvného prepravcu predávajúceho oznámené, že tovar je pripravený na odovzdanie k jeho rukám. Za týmto účelom kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré bolo v kúpnej zmluve na tento účel dohodnuté ako miesto dodania, prípadne miesto ktoré bolo dohodnuté medzi predávajúcim alebo jeho zmluvným prepravcom povereným doručiť tovar a kupujúcim na základe ich vzájomnej dohody, alebo v mieste dohodnutom iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v termíne, ktorý bol dohodnutý medzi predávajúcim, a alebo jeho zmluvným prepravcom povereným doručiť tovar a kupujúcim v kúpnej zmluve, alebo dohodnutým iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Termín dodávky“). V prípade ak nie je v príslušnej kúpnej zmluve dohodnuté inak za Termín dodávky a časové ohraničenie možnosti kupujúceho prevziať tovar od prepravcu sa považuje do troch pracovných dní od výzvy predávajúceho alebo prepravcu na prevzatie tovaru, pričom kupujúci je povinný zabezpečiť svoju súčinnosť pri prevzatí tovaru tak aby prevzal tovar v čase Termínu dodávky. 

(11) Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu na strane kupujúceho, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady vo výške skutočne vynaložených nákladov na vykonanie viacnásobných pokusov o doručenie tovaru na Miesto, pre prípady ak bol kupujúci o dodávke tovaru informovaný a napriek tomu neposkytol potrebnú súčinnosť.

(12) Pre účely dodania tovaru kupujúcemu, ktorý je podnikateľom platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar odovzdaním na mieste (prostredníctvom svojho zmluvného dopravcu), ktoré kupujúci určil v objednávke. 

(13) Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že kúpna zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je podnikateľom nie je kúpou na skúšku podľa ust. § 471 a nasl. Obchodného zákonníka a kupujúci nie je oprávnený odmietnuť prevzatie kúpeného tovaru.

 

VI. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody

(1) Vlastníctvo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho odovzdaním predmetu kúpy za splnenia podmienky úhrady kúpnej ceny v plnom rozsahu. 

(2) Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zmluvného prepravcu povereného doručiť tovar. Pre prípady ak kupujúci neprevezme tovar včas, tak nebezpečenstvo škody na dodanom tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom (oznámenie, že tovar je pripravený na odovzdanie kupujúcemu) a kupujúci tovar napriek tomu neprevezme.

 

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy 

(1) Predávajúci pri plnej akceptácii právnej úpravy odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom podľa ust. § 7 a nasl. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, výslovne a pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností prehlasuje, že  všetok tovar, ktorý predávajúci ponúka svojim zákazníkom prostredníctvom webového sídla s výnimkou tovaru, ktorého ponuku predávajúci prezentuje na príslušnej podstránke webového sídla s označením „skladom“  ,  je považovaný za tovar, ktorý je v každom jednotlivom prípade vždy zhotovovaný podľa konkrétnych a osobitných požiadaviek spotrebiteľa a teda ide o tovar ktorý je v každom konkrétnom prípade zhotovovaný osobitne pre jedného konkrétneho spotrebiteľa. Uvedená skutočnosť je uvedená aj na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho. Z uvedeného dôvodu nie je kupujúci spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy postupom podľa ust. § 7 ods. 1 a nasl. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu  odstúpiť podľa ust. § 7 ods. 1 a nasl. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, výlučne len v súvislosti s kúpou takého  tovaru, ktorého ponuku predávajúci ponúkal na príslušnej  podstránke webového sídla označenej ako „skladom“.  

(2). V prípade odstúpenia Kupujúceho v súvislosti s kúpou tovaru predávajúcim ponúkaného na  príslušnej  podstránke webového sídla označenej ako „skladom“ ,  kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, najneskôr však  v lehote do 14 dní od prevzatia tovaru. Na účely určenia momentu prevzatia tovaru kupujúcim sa primerane aplikuje ust. § 7 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku. Poučenie o uplatnení práva kupujúceho spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy vo forme prílohy č. 2 k zákonu o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku tvorí neoddeliteľnú prílohu týchto obchodných podmienok.

(3) Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že právo odstúpenia bez udania dôvodu podľa bodu 2 tohto článku obchodných podmienok sa nevzťahuje na kupujúceho, ktorý je podnikateľom.

(4) Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností platí, že podmienky odstúpenia od kúpnej zmluvy upravené v tomto článku obchodných podmienok, nemajú žiaden vplyv na vznik práva kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy z iných zákonných dôvodov (napr. ako súčasť práv pri dodávke vadnej veci). 

(4) Bez vplyvu na dodávku tovaru podľa týchto obchodných podmienok, predávajúci poskytuje zákonnú informáciu, kedy Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je: 

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, 

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, 

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, 

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, 

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť, 

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u kupujúceho a kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal, 

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil, 

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale, 

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, 

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

(6) Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy u predávajúceho 

a) v listinnej podobe listom zaslaným doporučenou poštou na adresu: Sedooz s. r. o., Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava alebo

b) elektronickou správou (e-mailom) zaslaným elektronickou poštou na e-mailovú adresu predávajúceho: sedooz@sedooz.sk

(7) Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže pre odstúpenie bez udania dôvodu podľa bodu 2 tohto článku obchodných podmienok použiť online formulár odstúpenia od zmluvy umiestnený na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho. Ak predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby kupujúci odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom kupujúcemu potvrdenie na trvanlivom nosiči. 

(8) Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie. Pri pochybnostiach o doručení sa kupujúcim odoslané oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak kupujúci vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú kupujúcemu v rámci predzmluvných informácií alebo na adresu, ktorej zmena bola kupujúcemu náležite oznámená predávajúcim po uzavretí kúpnej zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu, oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa prvej vety. 

(9) Dôsledkom odstúpenia od kúpnej zmluvy je, že kúpna zmluva sa od začiatku zrušuje, t. j. hľadí sa na ňu, ako keby nebola nikdy vznikla. Účastníci zrušenej kúpnej zmluvy majú povinnosť vzájomne sa vysporiadať podľa zásad o bezdôvodnom obohatení a vrátiť si to, čo si už predtým plnili. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb na vrátenie tovaru predávajúcemu a dodatočných nákladov, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby. 

(8) Pri odstúpení kupujúceho od kúpnej zmluvy má predávajúci tieto povinnosti:

a) predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, okrem prípadu ak sa kupujúci a predávajúci dohodnú na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým nebudú kupujúcemu účtované žiadne ďalšie poplatky.

b) predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. 

c) pri odstúpení od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa písm. a) pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. 

(9) Pri odstúpení kupujúceho od kúpnej zmluvy má kupujúci tieto povinnosti:

a) Keďže predávajúci v týchto všeobecných obchodných podmienkach týmto navrhol, že si tovar, ktorý má byť vrátený, vyzdvihne prostredníctvom ním poverenej osoby priamo u kupujúceho, kupujúci je povinný tovar odovzdať osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Kupujúci je povinný odovzdať tovar kompletný, vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený a podľa možnosti v originálnom obale. Keďže predávajúci v týchto všeobecných obchodných podmienkach týmto súhlasil, že náklady na vrátenie tovaru osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru bude znášať sám, kupujúci pri odstúpení od kúpnej zmluvy tieto náklady neznáša. 

b) Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil v rámci predzmluvných informácií zákonnú informačnú povinnosť o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy. 

(10) V prípade odstúpenia kupujúceho z iného dôvodu ako odstúpenie od kúpnej zmluvy v zmysle podmienok vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku sa zmluvné vzťahy pri odstúpení budú vzťahovať príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi odstúpenie (Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, Zákon o ochrane spotrebiteľa)

 

VIII. Zodpovednosť predávajúceho za vady, uplatnenie práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady (reklamácia) a záruka

(1) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe, ktorá je poskytovaná v rozsahu 24 až 84 mesiacov. Presné podmienky zodpovednosti za vady a postup uplatňovania a vybavovania reklamácie sú upravené v Reklamačnom poriadku predávajúceho.

 

IX. Zásady spracúvania osobných údajov   

Informácia o spracúvaní osobných údajov

I. Všeobecné a úvodné informácie

 1. Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete sú spracúvané v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov „GDPR“) ďalej len „nariadenie GDPR“ a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25. mája 2018 ďalej len „Zákon“. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov Vám podľa Nariadenia GDPR poskytujeme tieto informácie:

 

 1. Prevádzkovateľom  osobných údajov je spoločnosť Sedooz s.r.o., so sídlom: Karpatské námestie 10, 83106 Bratislava, IČO: 46359338, DIČ: 2023345148, IČ DPH: SK2023345148, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 75896/B (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontaktovať nás môžete :

 • písomne na adrese sídla spoločnosti:  Sedooz s.r.o., Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava
 • e- mailom na: sedooz@sedooz.sk
 • telefonicky na čísle: +421 904 530 656
 • kontaktná osoba: Mgr. Peter Ďurák

 

II. Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov

 1. Poskytnutie Vašich osobných údajov je vždy dobrovoľné, v niektorých prípadoch však bez ich poskytnutia nevieme s Vami uzatvoriť zmluvu, poskytnúť Vám službu, či reagovať na Váš podnet alebo sťažnosť. Osobné údaje, ktoré možno spracúvať len s Vašim súhlasom, spracúvame len v prípade, ak nám ho udelíte v súlade s platnou legislatívou, pričom máte právo takýto súhlas kedykoľvek odvolať na kontaktoch uvedených vyššie v bode 2. tejto Informácie o spracúvaní osobných údajov. Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame minimalizujeme do miery kvality naplnenia kvality našich služieb , plnenie zákonných povinností a ochranu našich oprávnených záujmov. 
 2. Dbáme o bezpečnosť Vašich údajov, pričom sme implementovali rôzne bezpečnostné systémy na ich ochranu. Neustále vylepšujeme technológie a s nimi aj tieto bezpečnostné systémy, najmä využívame kontrolu prítomných vírusov, antivírové programy a podobne. Osoby- zamestnanci či sprostredkovatelia, ktorí prichádzajú do kontaktu s vašimi údajmi sú poučení o povinnosti zachovávať mlčanlivosť a dodržiavať platné právne predpisy vzťahujúce sa na ochranu osobných údajov. Zabezpečenie Vašich osobných údajov pred ich sprístupnením neoprávneným osobám máme funkčne technicky zabezpečené.
 3. Uzavretie kúpnej zmluvy a splnenie záväzkov z kúpnej zmluvy

Spracúvame o Vás osobné údaje, pričom kategórie spracúvaných osobných údajov tvoria tieto osobné údaje dotknutej osoby v postavení kupujúceho: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, e-mail, telefónne číslo a pri platbe kartou aj osobné údaje kupujúceho nevyhnutné na uskutočnenie platby cez internet.  Poskytnutie týchto údajov vyžadujeme kvôli tomu, aby sme mohli s Vami uzatvoriť zmluvu/zákaznícky vzťah. Účelom spracúvania osobných údajov je teda uzavretie kúpnej zmluvy a splnenie záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (akými sú najmä uskutočnenie platby, dodanie tovaru, povinnosti súvisiace s reklamáciou tovaru).

 1. Vyššie uvedené spracúvanie osobných údajov právne vychádza z čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, účelom spracúvania osobných údajov je uzavretie kúpnej zmluvy a splnenie záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (akými sú najmä uskutočnenie platby, dodanie tovaru, povinnosti súvisiace s reklamáciou tovaru a podobne).
 2. Vytvorenie a prevádzkovanie užívateľského konta na webovom sídle 

S Vašim súhlasom budeme Vaše osobné údaje meno, priezvisko, e- mailová adresa a heslo spracúvať na účel, aby sme mohli vytvoriť a prevádzkovať na základe Vami zadaných údajov Vaše užívateľské konto na našom webovom sídle. 

 1. Vyššie uvedené spracúvanie osobných údajov (bod 6.) právne vychádza z čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR bude teda vykonávané na základe Vášho výslovného súhlasu o udelenie ktorého Vás požiadame. Poskytnutie Vášho súhlasu je dobrovoľné a máte právo takýto súhlas kedykoľvek odvolať na kontaktoch uvedených vyššie v bode 2. tejto Informácie o spracúvaní osobných údajov. 
 2. Zasielanie marketingových ponúk

S Vašim súhlasom budeme Vaše osobné údaje meno, priezvisko, e- mailová adresa spracúvať na účel, aby sme Vám mohli na Vami poskytnuté údaje posielať obchodné oznámenia- newsletter, nakoľko predpokladáme, že tým, že nám poskytnete tieto údaje v príslušnej časti nášho webového sídla, Vás zaujímajú naše novinky či obdobné oznámenia.

 1. Vyššie uvedené spracúvanie osobných údajov (bod 6.) právne vychádza z čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR bude teda vykonávané na základe Vášho výslovného súhlasu o udelenie ktorého Vás požiadame. Poskytnutie Vášho súhlasu je dobrovoľné a máte právo takýto súhlas kedykoľvek odvolať na kontaktoch uvedených vyššie v bode 2. tejto Informácie o spracúvaní osobných údajov. 
 2. Spracúvanie Vašich osobných údajov pri využívaní našich webových stránok

Vaša návšteva našich webových stránok a využívanie našich online služieb môže byť zaznamenaná. Prevádzkovateľ môže zákonne používať súbory cookies za účelom merania návštevnosti webového sídla či prispôsobenia zobrazenia webových stránok. Zaznamenávajú sa údaje ako anonymizovaná IP adresa vášho koncového zariadenia, dátum a čas, trvanie návštevy, typ prehliadača a operačný systém Vášho koncového zariadenia. Sledujeme postup ako vyhľadávate na našich webových stránkach a aký tovar si prezeráte. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladáme so zvýšenou starostlivosťou. Toto spracúvanie je vykonávané na účel bezpečnosti údajov a optimalizácie a zlepšovania našich online služieb. Takéto spracúvanie osobných údajov právne vychádza z čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR nakoľko chceme chrániť naše webové sídlo a zlepšovať nami poskytované služby.

 

 1. Na našich stránkach používame tzv. súbory cookies preto, aby bola Vaša návšteva našich stránok pre Vás zaujímavejšia a taktiež aby bolo možné využitie určitých funkcií. Cookies sú krátke textové súbory, ktoré sa uchovávajú na Vašom koncovom zariadení. Môže ísť o tzv. dočasné cookies, ktoré slúžia napr. po prihlásení sa ku službe na identifikáciu používateľa po dobu prihlásenia. Bez týchto cookies niektoré naše služby nemusia vôbec fungovať, alebo môže byť ich funkčnosť obmedzená. Dočasné cookies sa pri zavretí Vášho prehliadača automaticky vymažú. Ďalším typom sú tzv. permanentné cookies, ktoré  zostávajú uchované vo Vašom  prehliadači aj po vypnutí počítača. V týchto cookies sa nachádzajú nastavenia používateľa a slúžia teda na zvýšenie jeho komfortu pri využívaní našich služieb, prípadne slúžia na štatistické alebo reklamné účely.
 2. Cookies môžete prijať alebo odmietnuť  a to vrátane tých, ktoré sa používajú na sledovanie webových stránok uskutočnením výberu vhodných nastavení pre váš prehliadač. Môžete nastaviť prehliadač, aby vás upozornil, keď dostanete nový súbor cookies, alebo ich úplne zablokovať.

Viac informácii o tom, ako je možné spravovať cookiespolicy jednotlivými najviac používanými prehliadačmi sa dozviete:

Google Chrome

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/sk-sk/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Microsoft Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera

https://help.opera.com/cs/latest/

Apple Safari

https://support.apple.com/en-gb/safari

 

Zároveň Vás informujeme, že zmenou nastavenia webového prehliadača môžete  aj po udelení tohto súhlasu kedykoľvek používanie cookies súborov jednoducho zakázať (vrátane cookies tretích strán). V prípade zákazu používania cookies v prehliadači však môže nastať situácia, že niektoréčasti stránok nemusia správne fungovať.
Cookies používame, aby sme mohli Vám ako užívateľom prispôsobiť obsah. Zároveň slúžia k analýzam a štatistickému vyhodnocovaniu používania služieb a obsahu.

Súbory cookies rozdeľujeme na nutné, preferenčné, analytické a marketingové súbormi. Nutné  a preferenčné súbory cookies zabezpečujú riadne fungovanie našich webových stránok na webovom sídle. Odmietnutie preferenčných súborov cookies môže zmeniť Vaše používanie našich webových stránok a určité služby na našich webových stránkach teda nebudú použiteľné. Informácie o analytických a marketingových súboroch cookies sú opísané nižšie. 

Za podmienok uvedených na našich webových stránkachudeľujete súhlas na spracúvanie údajov prostredníctvom týchto súborov cookies. Toto spracúvanie vychádza právne z čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. 

 • Adobe Analytics

Využívame Adobe Analytics, ktorá služba využíva „cookies“, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webových stránok. Používanie súborov cookies môžete odmietnuť tým, že na svojom prehliadači zvolíte príslušné nastavenia. V prípade, že tak urobíte, môže sa stať, že nebudete môcť využívať plnú funkčnosť týchto webových stránok. O možnostiach spravovania môžete zistiť viac na http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

 • Google Analytics

Používame Google Analytics, ktorá je službou webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Google Inc.. Google Analytics používa súbory cookies. Spoločnosti Google nemusíte umožniť, aby zhromažďovala údaje vytvárané týmito súbormi cookies týkajúce sa vášho využívania webových stránok aj v tom, aby spoločnosť Google tieto údaje nespracúvala, a to tým, že si stiahnete a nainštalujete plugin prehliadača dostupného nahttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Viac informácií o spracúvaní dát v službe Google Analytics sa nájdete na linku https://support.google.com/analytics/answer/6004245

 • Google Ads

Google Ads sa používa na zobrazovanie stránok z našich webových stránok na Google v sekcii reklamného priestoru. V prípade, že naše webové stránky navštívite prostredníctvom reklamy Google, Google Ads nastaví vo vašom koncovom zariadení konverzný súbor cookies, naša spoločnosť a Google vidíme, že niekto na reklamu klikol a bol presmerovaný na našu stránku. Môžete taktiež odmietnuť vloženie súboru cookies, napríklad použitím nastavenia prehliadača, ktoré deaktivuje automatické vkladanie súborov cookies, alebo tým, že svoj prehliadač nastavíte tak, aby blokoval súbory cookies z domény „googleadservices.com“. Naše webové stránky využívajú taktiež remarketing. Informácie o tom ako Google využíva remarketingové dáta, nájdete na:https://support.google.com/google-ads/answer/7664943?hl=cs&ref_topic=3122875 resp. https://support.google.com/google-ads/answer/2476688.

 • AdForm

Využívame službu AdForm, ktorá používa súbory cookies na personalizáciu reklamných oznámení. Viac informácií o spracúvaní údajov službou AdForm nájdete na:

https://site.adform.com/privacy-center/gdpr-product-updates/

 • Sociálne siete

V rámci našej prezentácie na internete využívame Facebook a Instagram , pričom pomocou ich služieb a súboru cookies môžeme vidieť konanie návštevníkov týchto sietí  ktorí videli, klikli na náš reklamný pútač, či ktorý použitím pluginu vieme my alebo prevádzkovateľ sociálnej siete priradiť danú návštevu k vášmu účtu na príslušnej sociálnej sieti.

Informácie o tom, ako Facebook spracúva údaje môžete nájsť na https://www.facebook.com/about/privacy/

Informácie o tom, ako Instagram nakladá s údajmi môžete nájsť nahttps://help.instagram.com/155833707900388

 

Dobrovoľnosť/povinnosť poskytnutia osobných údajov, doba ich uchovania

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné. Nemáte povinnosť svoje osobné údaje prevádzkovateľovi poskytnúť a ich poskytnutie nie je ani povinné na splnenie zákonnej či zmluvnej požiadavky alebo požiadavky nutnej na uzavretie zmluvy a to s výnimkou prípadov, keď využívate náš e-shop – vtedy je poskytnutie niektorých údajov uvedených v tomto dokumente nutné pre plnenie zmluvy. Ak nám svoje osobné údaje neposkytnete, nebude to pre vás mať za následok akékoľvek dôsledky, okrem toho, že nebudete môcť využívať niektoré naše služby. Osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi prostredníctvom našich webových stránok budú uchovávané iba dovtedy, kým nebude splnený účel, na ktorý boli spracúvané a v nevyhnutnom  rozsahu, po dobu po ktorú je nutné dodržiavať lehoty uchovávania podľa platných právnych predpisov vrátane daňového práva, môže byť lehota uchovávania pre určité údaje až 10 rokov. Iné trvanie doby  uchovávania môže taktiež nastať v dôsledku oprávneného záujmu prevádzkovateľa(napr. na zaistenie bezpečnosti údajov, na zabránenie zneužitiu alebo na stíhanie páchateľov trestnej činnosti). Údaje, ktoré musíme uchovávať v dôsledku právnych, zákonných či zmluvných povinností na uchovávanie, budú blokované.

 

 1. Sprostredkovatelia/ príjemcovia osobných údajov

Na dosahovanie účelov vyššie využívame zmluvných partnerov, ktorí sú buď sprostredkovatelia, alebo príjemcovia osobných údajov, ide najmä o: 

Prepravné spoločnosti

Poskytovateľov IT služieb

Účtovných poradcov

Poskytovateľov služieb platobnej brány

Zároveň v zmysle vyššie uvedeného môže ísť o spoločnosti:

Facebook Inc., 1601  Kalifornia Ave, PaloAlto, Kalifornia 94304, USA

Google Inc., 1600 AmphitheaterParkway, Mountainview, Kalifornia 94043, USA

Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA

Adobe Systems Software IrelandLimited (4-6 RiverwalkCitywest Business Campus, Dublin 24, Ireland

Adform A/S, Wildersgade 10B, 1. sal. 1408 Copenhagen, Denmark

 

Prostredníctvom príslušných zmluvných ustanovení a záruk zaisťujeme, že vyššie uvedený poskytovatelia služieb spracúvajú osobné údaje v súlade s európskymi právnymi predpismi o ochrane údajov, aby smezaručili vysokú úroveň ochrany údajov, a to aj vtedy, ak sú osobné údaje odovzdávame do krajiny mimo priestoru EÚ. Iný prenososobných údajov iným príjemcom sa nevykonáva, s výnimkou prípadov, keď sme povinní urobiť tak zo zákona.

 

 1. Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na účely uvedené vyššieresp. priebehu všetkých nadchádzajúcich obchodných transakcií, alebo na základe Vašich následných žiadostí, sťažností, reklamácií alebo iných požiadaviek, budú spracúvané iba na nevyhnutný čas, štandardne až na 3 roky, resp. v nevyhnutných prípadoch až 10 rokov (maximálna dĺžka vyžadovaná právnymi predpismi napr. na daňové a účtovné účely, ak boli údaje poskytnuté v súvislosti s nákupom tovaru alebo služieb) od okamihu rozhodujúceho pre plynutie danej lehoty na ich uchovanie;  rozhodujúcim okamihom môže byť napr. uplatnenie reklamácie alebo iného právneho nároku, objednávka tovaru, iný úkon, pri ktorom je nutné spracúvať osobné údaje. Uchovávanie osobných údajov na účely zákonných povinností vychádza z čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. c) Nariadenia GDPR. Ak je spracúvanie osobných údajov podmienené Vaším súhlasom, budeme spracúvanie vykonávať na čas, na ktorý bol súhlas udelený, resp. na čas, kým bude takýto súhlas odvolaný.

16. Prenos osobných údajov

Ak odovzdávame osobné údaje svojich zákazníkov na spracovanie do tretej krajiny (mimo Európsky hospodársky priestor, ktorého súčasťou sú aj štáty stojace mimo Európsku úniu - Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) alebo medzinárodnej organizácii, činíme tak len za predpokladu, že táto tretia krajina alebo medzinárodná organizácia zaisťuje zodpovedajúcu úroveň ochrany alebo pokiaľ príjemca osobných údajov poskytol vhodné záruky ich ochrany a v cieľovej krajine sú k dispozícii vymáhateľné práva subjektu údajov a účinná právna ochrana subjektov údajov.

Európska komisia doteraz uznala zodpovedajúcu úroveň ochrany v nasledujúcich krajinách: Andorra, Argentína, Kanada (obchodné organizácie), Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, ostrov Man, Jersey, Nový Zéland, Švajčiarsko, Uruguaj a USA (obmedzené na rámec PrivacyShield.

17. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže náš internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

 

III. Vaše práva

 1. Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spracúvame máte možnosť kedykoľvek sa obrátiť na kontaktné údaje uvedené vyššie v bode 2. tejto Informácie o spracúvaní osobných údajov pokiaľ chcete uplatniť svoje práva, týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ktoré sú nasledovné:
 • právo dostať informácie o spracúvaní údajov a kópiu spracúvaných údajov (právo na prístup, čl. 15 GDPR), 
 • právo požadovať opravu nepresných údajov alebo doplnenie neúplných údajov (právo na opravu, čl. 16 nariadenia GDPR); 
 • právo požadovať výmaz osobných údajov a, pokiaľ boli osobné údaje zverejnené, informovanie ostatných prevádzkovateľov o žiadosti o výmaz (právo na výmaz, čl. 17 nariadenia GDPR); 
 • právo požadovať obmedzenie spracúvania údajov (právo na obmedzenie spracúvania, čl. 18 GDPR); 
 • právo získať osobné údaje týkajúce sa subjektu údajov, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo požiadať o odovzdanie týchto údajov inému správcovi (právo na prenosnosť údajov, čl. 20 GDPR); 
 • právo vzniesť námietku proti spracúvaniu údajov s cieľom zastaviť ho (právo namietať, čl. 21 GDPR); 
 • právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať s cieľom zastaviť spracovanie údajov, ktoré vychádza z Vášho súhlasu. odvolanie súhlasu sa nedotkne zákonnosti spracovania na základe súhlasu udeleného pred takýmto odvolaním (právo odvolať súhlas, čl. 7 GDPR). 
 • právo sa obrátiť so sťažnosťou na spracúvanie Vašich osobných údajov na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov s nasledujúcimi kontaktmi:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika

IČO: 36064220

email: statny.dozor@pdp.gov.sk

(právo podať sťažnosť dozornému orgánu, čl. 77 nariadenia GDPR).

 

Tieto zásady pre spracúvanie osobných údajov sú platné a účinné od 25.05.2018.

 

X. Záverečné ustanovenia

(1) Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.05.2018.

(2) Kupujúci je pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby potvrdil, že sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Tieto všeobecné obchodné podmienky v znení platnom a účinnom v deň odoslania objednávky kupujúcim sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

(3) Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi môže byť uskutočňovaná vo forme e-mailových správ

(4) Na právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov a Obchodného zákonníka.

(5) Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia s tým, že ak záväzkový vzťah medzi nimi uzatvorením kúpnej zmluvy alebo vzniknutý medzi nimi v súvislosti s uzatváraním kúpnej zmluvy obsahu cudzí prvok (napr. kupujúci je občan iného štátu ako Slovenskej republiky), tak sa takýto vzťah spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Predávajúci a kupujúci sa dohodli a súhlasia, že na prerokovanie a rozhodnutie sporov vzniknutých medzi nimi v súvislosti so záväzkovým vzťahom založeným medzi nimi uzatvorením kúpnej zmluvy alebo v súvislosti so záväzkovým vzťahom vzniknutým medzi nimi v súvislosti s uzatváraním kúpnej zmluvy, ak takýto vzťah obsahuje cudzí prvok, sú príslušné a právomocné súdy Slovenskej republiky.

(6) Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu vyjadruje svoj súhlas s tým, aby sa týmito obchodnými podmienkami spravovala kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom webovej stránky elektronického obchodu predávajúceho ako aj vzťah vzniknutý pri alebo v súvislosti s takouto kúpnou zmluvou, alebo pri reklamácií tovaru. Tito obchodné podmienky sú teda neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy. Ak si predávajúci s kupujúcim dohodnú odlišné podmienky v písomnej kúpnej zmluve, ako sú podmienky uvedené v týchto obchodných podmienkach, tak ustanovenia takejto písomnej zmluvy majú prednosť pred týmito obchodnými podmienkami.

(7) Uvedené vzorkovníky látok, ktoré sú zobrazené na webovom sídle v rámci jednotlivých ponúkaných výrobkov boli transformované do elektronickej podoby s dôrazom na kvalitu a vernosť obrazu. Jednotlivé monitory a LCD panely však môžu vykazovať rôzne odlišnosti zobrazenia, podobne ako u vytlačených materiálov. Verné zobrazenie farieb poskytne len monitor alebo LCD panel v dostatočnej kvalite, ktorý bol vykalibrovaný príslušnou kalibračnou sondou. Preto upozorňujeme zákazníkov, že farebné prevedenie fotografií zobrazené na Vašom monitore sa môže mierne líšiť od skutočného prevedenia. Pri drevených častiach, keď sa jedná o prírodné drevo môžu jednotlivé časti morené rovnakým moridlom vykazovať mierne farebné odlišnosti. Morenie zvýrazňuje štruktúru a prírodné vlastnosti dreva. Z uvedeného dôvodu mierna odlišnosť farebného prevedenia tovaru nemôže byť považovaná za vadu tovaru.

(8) Z dôvodov uvedených v bode 5 tohto článku, predávajúci poskytne na výslovnú žiadosť kupujúcemu vzorkovník farieb, ktorý verne zachytáva skutočné farebné prevedenie ponúkaných výrobkov. V prípade ak si kupujúci vzorkovník vyžiadal a dodaný tovar nezodpovedá farbám vo vzorkovníku, kupujúci je oprávnený uvedenú skutočnosť reklamovať ako vadné plnenie. 

(9) V prípade sporu medzi predávajúcim a kupujúcim, ak predávajúci na žiadosť kupujúceho o nápravu odpovedal zamietavo alebo neodpovedal do 30 dní od dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov prostredníctvom subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky alebo prostredníctvom platformy na riešenie sporov on-line vytvorenej Európskou komisiou, ktorá je dostupná na tejto webovej stránke. 

 

Biano Star
Návrh ustanovenia o spracovaní osobných údajov pre Partnerov

 1. K získavaniu hodnotenia nákupov využívame službu Biano Star poskytovanú spoločnosťou Biano s.r.o., 041 46 905, so sídlom Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8.

 2. Pri spracovaní osobných údajov pôsobíme v úlohe správcu osobných údajov a poskytovateľ služby ako spracovateľ.

 3. V súvislosti so službou sú spracúvané osobné údaje v rozsahu e-mailovej adresy, telefónneho čísla, ktoré uvediete v objednávke, a ďalej v rozsahu IP adresy, informácií o zakúpenom tovare, objednávke a obsahu hodnotenia, ktoré sami zverejníte. Osobné údaje sú spracovávané za účelom zaslania formulára pre získanie hodnotenia, jeho analýzy a vytvorenie štatistík alebo súhrnných hodnotení e-shopu a ponúkaných produktov. Tieto štatistiky a súhrnné hodnotenie neobsahujú osobné údaje.

 4. K zapojeniu do hodnotenia dochádza v súlade s právnymi predpismi na základe vykonania nákupu v e-shope a súčasne na základe neodmietnutia súhlasu so spracovaním osobných údajov.

 5. Spracovanie osobných údajov môžete kedykoľvek odmietnuť pomocou príslušného odkazu uvedeného vo všetkých súvisiacich e-mailových oznámeniach. Proti spracovaniu môžete tiež vzniesť námietku pomocou našich bežných kontaktných údajov. Prípadným neudelením hodnotenia nie je nijako dotknutá možnosť užívať náš e-shop v plnom rozsahu.

 6. Ak spracovanie osobných údajov odmietnete, nebudú naďalej spracúvané s výnimkou prípadov, keď je na spracovanie iný zákonný dôvod (vrátane plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, alebo ochrany našich oprávnených záujmov).

 7. Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na [odkaz na zásady spracovania osobných údajov v službe].

 

V Bratislave 15.03.2022